Direct naar de content Direct naar de footer
eqin header image

Algemene voorwaarden

Algemene verkoop- en verhuurvoorwaarden van EQIN B.V. 

Gevestigd aan de Theemsweg 2 (Havennr. 5101), 3197 KM Rotterdam, Nederland. KvK Rotterdam, nr. 24266101 
Artikel 1 Definities en algemene bepalingen
1.1 Voor de toepassing van deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder
a. Verhuurder EQIN B.V., handelend onder de naam EQIN B.V. en al haar vestigingen.
b. Huurder de (potentiële) wederpartij van Verhuurder met betrekking tot een (potentiële) huurovereenkomst.
c. Partijen Verhuurder en Huurder gezamenlijk.
d. Materieel alle door Verhuurder aan Huurder verhuurde roerende goederen, al dan niet in eigendom van Verhuurder.
e. Week een periode van vijf opeenvolgende huurdagen, waarbij een weekend (zaterdag en zondag) niet wordt meegerekend, tenzij de huurperiode op zaterdag of zondag aanvangt. Feestdagen op maandag t/m vrijdag worden beschouwd als huurdag.
f. Huurdag een periode van 24 aaneengesloten uren. Een periode van minder dan 24 uur geldt als een huurdag. Wanneer de huur op zaterdag aanvangt, worden zaterdag en zondag gezamenlijk als één huurdag aangemerkt.
g. Schriftelijk in document, fax, e-mail, EDI, internet of ander elektronisch medium;
1.2 Mondelinge afspraken hebben tussen Partijen slechts rechtskracht, nadat zij schriftelijk door Verhuurder zijn bevestigd, dan wel nadat door of namens Huurder enig schriftelijk document, bijv. doch niet uitsluitend een verhuurcontract, bij aflevering van het Materieel is ondertekend.
1.3 Verhuurder kan een legitimatie verlangen van Huurder of van de degene die het Materieel namens Huurder komt afhalen, dan wel in ontvangst neemt.
Artikel 2 Toepasselijkheid
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Huurder en Verhuurder.
2.2 Verhuurder wijst uitdrukkelijk de algemene voorwaarden van Huurder af en aanvaardt slechts afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden, indien Verhuurder schriftelijk met deze afwijkingen heeft ingestemd.
Artikel 3 Offerte en overeenkomst

3.1 Elke offerte door Verhuurder aan Huurder uitgebracht is vrijblijvend.
3.2 Gegevens, prijzen daarbij inbegrepen, in drukwerk, catalogi of op internet vormen geen aanbod vanwege Verhuurder. Hieraan kunnen door Huurder geen rechten worden ontleend.
3.3 Een overeenkomst tot verhuur komt op het eerste van de volgende momenten tot stand:
1) op het moment van ondertekening van de verhuurovereenkomst door of namens Huurder of
2) op het moment dat de opdracht van Huurder aan Verhuurder naar aanleiding van de offerte schriftelijk door Verhuurder is bevestigd of
3) op het moment dat voldaan is aan de vereisten van artikel 1.2 van deze Algemene Voorwaarden.
Artikel 4 Huurtermijn

4.1 De huur wordt aangegaan voor de periode van tenminste één huurdag of een veelvoud hiervan. Voor bepaald Materieel geldt een minimum huurperiode.
4.2 De huurperiode start op de dag en het uur waarop het Materieel aan Huurder ter beschikking wordt gesteld, tenzij Partijen anders overeenkomen. De huurperiode eindigt op de dag en het uur waarop het Materieel in het beheer van Huurder wordt teruggebracht, tenzij Partijen anders overeenkomen.
4.3 Indien de huur wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, dient Huurder tenminste 1 dag vóór de datum waarop Huurder de huur wil beëindigen, Verhuurder schriftelijk van deze einddatum op de hoogte te stellen.
4.4 Materieel met een urenteller wordt aan Huurder verhuurd met een maximum van 8 gebruiksuren per Huurdag, dan wel 40 gebruiksuren per week. Indien uit de registratie van de urenteller blijkt dat Huurder dit Materieel langer dan 8 gebruiksuren per Huurdag heeft gebruikt, dan wel meer dan 40 gebruiksuren per week, dient Huurder voor elk uur extra gebruik een vergoeding te betalen.
Artikel 5 Beschikbaar Materieel

5.1 De huurtarieven zijn uitsluitend van toepassing op het Materieel dat Verhuurder in voorraad heeft.
5.2 Materieel dat niet voorradig is in het dichtstbijzijnde magazijn van Verhuurder doch wel in een andere vestiging, kan of door Huurder in de andere vestiging worden afgehaald of Verhuurder kan zorgen dat het betreffende magazijn dit Materieel levert, waarbij de transportkosten voor rekening van Huurder zijn.
5.3 Materieel dat door volume, gewicht of aard uitsluitend op bepaalde locaties voorradig is, wordt alleen vanuit deze locaties geleverd en moet daar ook worden teruggebracht.
5.4 Indien de gewenste goederen niet voorradig zijn in geen van de vestigingen van Verhuurder, kan Verhuurder desgewenst bemiddelen om het gewenste materiaal alsnog te leveren. In voorkomend geval is Huurder gebonden aan de voorwaarden van de door Verhuurder ingeschakelde derde. Huurder vergoedt aan Verhuurder het nader overeen te komen huurtarief. Verhuurder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade door of met het door de derde geleverde Materieel.
5.5 Het Materieel wordt door Verhuurder in schone en goed bruikbare staat geleverd.
Artikel 6 Transport van Materieel door Verhuurder

6.1 Huurder draagt de kosten en het risico van het transport, inclusief laden en lossen, tenzij het Materieel door of namens Verhuurder wordt getransporteerd. In het laatste geval zijn uitsluitend de kosten voor rekening van Huurder.
6.2 Wanneer dit met Huurder is afgesproken, verzorgt Verhuurder tegen een separaat overeen te komen tarief het transport van en naar de door huurder opgegeven plaats op de begane grond en op een voor het transportmiddel bereikbare plaats, niet zijnde schepen of offshore-installaties, inclusief laden en lossen.
6.3 Verhuurder bericht Huurder zo nauwkeurig mogelijk over de bezorg- of ophaaltijden. Huurder kan aan de opgegeven tijdstippen geen rechten ontlenen.
6.4 Aflevering in gedeelten is toegestaan.
6.5 Bij het transport gebruikte, niet voor eenmalig gebruik bestemde hulpmiddelen als pallets, kratten, containers e.d. blijven eigendom van Verhuurder of de door haar ingeschakelde vervoerder, ook wanneer daarvoor door Huurder statiegeld wordt betaald. Deze hulpmiddelen dienen op eerste verzoek te worden teruggegeven. Deze hulpmiddelen mogen niet aan derden ter beschikking worden gesteld. Indien ze niet worden geretourneerd, vergoedt Huurder de nieuwprijs met een opslag van 15% .
6.6 Huurder dient ervoor te zorgen dat op de overeengekomen datum en op het overeengekomen tijdstip het benodigde en bevoegde personeel aanwezig is voor het in ontvangst of retour nemen van het Materieel. Indien Huurder hieraan niet voldoet, behoudt Verhuurder zich het recht voor om het Materieel respectievelijk mee terug te nemen dan wel voor rekening en risico van Huurder te laten staan. De hieruit voortvloeiende kosten alsmede de extra kosten voor een nieuwe aflevering of retourname komen geheel voor rekening van Huurder.
Artikel 7 Verplichtingen en bevoegdheden van Verhuurder

7.1 Verhuurder is bevoegd het Materieel af te leveren met afwijkingen op ondergeschikte punten van de toegezegde eigenschappen, waartoe in ieder geval doch niet uitsluitend worden gerekend geringe kleur-, dessin-, gewichten of maatverschillen, andere onderdelen of programmatuur die technisch en kwalitatief gelijkwaardig zijn en het functioneren niet negatief beïnvloeden.
7.2 Verhuurder verzorgt het preventief en correctief onderhoud van het Materieel gedurende de huurperiode en draagt daarvan de kosten voor zover deze voortvloeien uit normaal gebruik door Huurder. Indien hiervan geen sprake is, zijn de kosten voor rekening van Huurder. Bedoeld onderhoud wordt zoveel mogelijk uitgevoerd op werkdagen tussen 08.00 uur en 16.00 uur.
7.3 Indien het Materieel bij normaal gebruik niet naar behoren functioneert, wordt het herstel door of namens Verhuurder verzorgd op een zo kort mogelijke termijn.
7.4 Verhuurder stelt, voor zover niet reeds bijgevoegd, aan Huurder de benodigde gebruiksaanwijzing ter beschikking via de website van Verhuurder dan wel schriftelijk op verzoek van Huurder. Huurder dient de gebruiksaanwijzing te raadplegen alvorens het Materieel te gebruiken.
Artikel 8 Verplichtingen van Huurder

8.1 Het Materieel mag alleen door Huurder zelf en/of zijn werknemers in de uitoefening van hun functie worden gebruikt.
8.2 Het Materieel dient in overeenstemming met de bestemming te worden gebruikt. Bij twijfel over of onbekendheid met het Materieel en/of de inhoud van de gebruiksinstructies en/of de geschiktheid van het Materieel voor het gebruik dat Huurder van het Materieel wenst te maken, dient Huurder vooraf Verhuurder te raadplegen.
8.3 Huurder is er voor verantwoordelijk, dat het Materieel uitsluitend in overeenstemming met de van toepassing zijnde wet- en regelgeving en/of richtlijnen in de branche wordt gebruikt.
8.4 Huurder is er voor verantwoordelijk dat Materieel dat uitsluitend door personeel met een specifieke deskundigheid mag worden gebruikt, niet wordt gebruikt door personeel dat deze deskundigheid mist.
8.5 Huurder is verplicht de door Verhuurder gegeven gebruiksinstructie – in welke vorm dan ook verstrekt – nauwgezet na te leven en in het bijzonder zorg te dragen voor het als normaal beschouwde dagelijkse onderhoud, waaronder bij dieselgedreven apparatuur tenminste wordt verstaan controleren van de oliestand, radiateur- en accu-inhoud en bij compressoren bovendien het aftappen van condens. Tevens is Huurder verplicht om Verhuurder te berichten wanneer een periodieke onderhoudsbeurt en/of veiligheidsinspectie (gegevens zijn leesbaar op de aangebrachte onderhouds- en/of veiligheidssticker) uitgevoerd kan komen worden. Huurder stelt Verhuurder in de gelegenheid om alle benodigde werkzaamheden aan het Materieel uit te voeren.
8.6 Huurder is gehouden om over alle vergunningen, toestemmingen en machtigingen te beschikken die nodig zijn voor het werken met het Materieel.
8.7 Huurder zal het Materieel in goede staat houden en in schone, goede en direct bruikbare staat terugleveren aan Verhuurder, behoudens normale slijtage. Een transporteur die in opdracht van Verhuurder het Materieel komt halen of brengen, heeft geen bevoegdheid om namens Verhuurder de staat van het Materieel te controleren, te tellen en/of de aard van het Materieel vast te stellen. Indien het Materieel voorzien is van een lekbak, waarin olie en reststoffen worden verzameld, zal Huurder deze lekbak voor teruglevering legen en reinigen. Verhuurder kan de kosten voor reiniging bij Huurder in rekening brengen.
8.8 Het is Huurder niet toegestaan om buiten het in artikel 8.5 genoemde dagelijkse onderhoud zelf werkzaamheden aan het Materieel uit te voeren, veranderingen, uitbreidingen of voorzieningen aan te brengen of dit door derden te laten doen.
8.9 Indien van toepassing draagt Huurder zelf zorg voor de correcte omgevingscondities, zoals veilige elektrische aansluitingen, toe- en afvoer van koelwater, condensafvoer en eventuele afvoerkanalen voor ventilatielucht.
8.10 Montage, demontage en installatie van het Materieel vindt plaats door en voor rekening van Huurder, tenzij anders overeengekomen.
8.11 Het Materieel is voor risico van Huurder vanaf de start van de huurperiode tot het einde van de huurperiode als bedoeld in artikel 4.2 van deze Algemene Voorwaarden.
8.12 Huurder is verplicht om bij de start van de huurperiode het Materieel terstond op gebreken te onderzoeken. Huurder dient eventuele gebreken onverwijld, doch uiterlijk binnen 24 uur, te melden, bij gebreke waarvan het Materieel wordt geacht in goede staat te zijn geleverd.
8.13 Huurder is verplicht schade, vermissing, verlies, diefstal, vernietiging beslaglegging en/of vorderingen van derden onverwijld, doch uiterlijk binnen 24 uur, te melden aan Verhuurder, nadat een dergelijke omstandigheid zich heeft voorgedaan.
Artikel 9 Prijzen, facturatie en betaling

9.1 Huurder dient de door Verhuurder conform zijn meest recente prijslijst in rekening gebrachte huurtarieven te voldoen ongeacht of aan alle administratieve vereisten is voldaan.
9.2 De huurtarieven gelden uitsluitend voor gebruik van het Materieel in Nederland, België en Duitsland. Voor gebruik in andere landen, op schepen en in de offshore, worden met Huurder aanvullende (tarief)afspraken gemaakt. Verhuurder is nimmer aansprakelijk voor kosten en schade als gevolg van niet vooraf afgesproken gebruik van het Materieel in andere dan in dit artikel genoemde landen, op schepen of offshore.
9.3 Indien de huurperiode langer duurt dan 30 kalenderdagen, is Verhuurder bevoegd de overeengekomen prijzen en/of huurtarieven te wijzigen gedurende de huurperiode. Tevens is Verhuurder bevoegd de overeengekomen prijzen en/of huurtarieven te wijzigen, indien wettelijke bepalingen of kostprijsbepalende factoren hem daartoe verplichten. Uitsluitend indien de in dit artikellid genoemde wijzigingen tot een prijsstijging van meer dan 20% leiden, is Huurder bevoegd de huurovereenkomst, binnen 1 week na kennisgeving van de prijswijziging, op te zeggen. Bij gebreke van opzegging binnen deze termijn en in alle andere gevallen wordt de huur voortgezet overeenkomstig de nieuwe tarieven.
9.4 Betaling van de huurtarieven dient in beginsel contant bij teruglevering van het Materieel door Huurder te geschieden. Uitsluitend ter beoordeling van Verhuurder kan betaling na ontvangst van een factuur op rekening plaatsvinden met inachtneming van tussen Huurder en Verhuurder overeengekomen termijnen.
9.5 In geval Verhuurder bereid is om Huurder in de gelegenheid te stellen de betaling van de huurtarieven na ontvangst van de factuur te voldoen, vindt facturatie plaats òf direct na het einde van de huurtermijn òf per twee of vier weken, welk moment eerder is. Huurder dient binnen 30 dagen na dagtekening van de desbetreffende factuur te betalen zonder aftrek of schuldvergelijking.
9.6 Over een achterstallige termijn is, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling is vereist, Huurder vanaf de vervaldag de wettelijke handelsrente verschuldigd, alsmede de met de inning verband houdende gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten, die tenminste op 15% van het betreffende bedrag worden bepaald. Het bovenstaande geldt onverminderd de bevoegdheid van Verhuurder om iedere openstaande verplichting harerzijds op te schorten in het geval Huurder nalatig is met de betaling van een of meer verschuldigde termijnen.
9.7 Verhuurder kan altijd een borgsom of ander vorm van zekerheid van Huurder eisen. Na het einde van de huurperiode geeft Verhuurder aan Huurder de borg terug onder inhouding van de huur en kosten die Verhuurder heeft gemaakt of moet maken ter herstel of vervanging van of aan het Materieel, indien deze kosten voor rekening van Huurder dienen te komen.
9.8 Tenzij anders aangegeven, zijn alle prijzen exclusief btw, transport, brandstof, verpakking en verbruiksstoffen.
9.9 Dieselgedreven Materieel en/of brandstoftanks worden met een volle tank geleverd en het verbruik wordt bij retour van het Materieel in rekening gebracht.
9.10 Verhuurder is gerechtigd om op geld waardeerbare vorderingen van Huurder op Verhuurder te verrekenen met vorderingen van Verhuurder en/of Stork Technical Services Holding B.V. en/of de dochtervennootschappen van Verhuurder en/of Stork Technical Services Holding B.V. op Huurder.
Artikel 10 Overmacht

10.1 In geval van tijdelijke overmacht kunnen de Partijen de nakoming van hun verplichtingen opschorten gedurende een wederzijds overeen te komen termijn van maximaal 1 maand, onder de voorwaarde dat de in overmacht verkerende partij onmiddellijk nadat de omstandigheid die overmacht oplevert zich heeft voorgedaan, haar wederpartij daarvan in kennis stelt. Partijen zullen zich beraden over de gevolgen van deze situatie en kunnen onder meer besluiten om, indien deze situatie langer duurt dan 2 maanden de overeenkomst te ontbinden zonder tot vergoeding van schade en kosten gehouden te zijn. Blijvende overmacht levert direct een ontbindingsmogelijkheid op. Onder overmacht worden omstandigheden verstaan die de uitvoering van de overeenkomst belemmeren en die Partijen, waaronder begrepen toe of onderleveranciers, niet in hun macht hebben, ook al waren deze voorzienbaar bij de totstandkoming van de overeenkomst. 
Artikel 11 Aansprakelijkheid

11.1 Huurder is aansprakelijk voor alle schade die Verhuurder lijdt als gevolg van beschadiging, vermissing, verlies, vernietiging en/of diefstal en het niet verwijderen van reststoffen van het Materieel opgetreden of veroorzaakt tijdens de huurperiode, behoudens schade als gevolg van normaal gebruik of slijtage, ook al blijkt deze schade pas tijdens inspectie door Verhuurder na afloop van de huurperiode. In geval van vermissing, verlies, vernietiging en/of diefstal vergoedt Huurder de nieuwprijs met een opslag van 15%.
11.2 Huurder is aansprakelijk voor alle schade die tijdens de huurperiode is ontstaan met of door het Materieel. Huurder vrijwaart Verhuurder voor alle aanspraken van Huurder of derden op vergoeding van dergelijke schade.
11.3 Indien Huurder in gebreke blijft met betrekking tot het nakomen van deze voorwaarden, zullen alle door Verhuurder te maken of gemaakte kosten, inclusief alle gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten voor rekening van Huurder komen.
11.4 Boetes voor overtredingen met het Materieel die tijdens de huurperiode door of namens Huurder worden veroorzaakt, dienen door Huurder per ommegaande aan Verhuurder te worden voldaan.
11.5 Indien Verhuurder aansprakelijk is voor door Huurder geleden schade, is deze aansprakelijkheid nooit hoger dan het bedrag van de directe schade tot een maximum van de huurprijs. In geen geval is Verhuurder aansprakelijk voor indirecte en/of gevolgschade.
Artikel 12 Verzekering

12.1 Huurder maakt verplicht gebruik van de door Verhuurder gesloten verzekeringen. Hiervoor dient Huurder een toeslag op de huursom te voldoen, welke gelijktijdig met de huursom voldaan zal moeten zijn. Bij gebreke van betaling binnen de overeengekomen betalingstermijn ontbreekt / vervalt de dekking en is Huurder volledig aansprakelijk conform artikel 11.1 van deze Algemene Verhuurvoorwaarden. Ten aanzien van de verzekering geldt voor Huurder het eigen risico zoals aangegeven in artikel 12.4. Bovenstaande geldt eveneens voor gekentekende voertuigen en ander materieel dat onder het regime van de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) valt. Indien door de aard van het materieel van toepassing, heeft Verhuurder een ongevallen inzittende verzekering afgesloten voor het maximaal aantal personen dat volgens de van toepassing zijnde wetgeving is toegestaan. Huurder verplicht zich zorg te dragen dat dit maximum aantal personen niet zal worden overschreden. Schade ontstaan door overschrijding van het voorgaande wordt niet gedekt door de verzekering en komt volledig voor rekening van Huurder. Verhuurder zal Huurder, voorafgaand aan het aangaan van de huurovereenkomst, informeren over de hoogte van de toeslag, de dekking en het eigen risico. Schade die door de verzekering van Verhuurder niet wordt gedekt, zoals, doch niet uitsluitend, schade door inwerking van schadelijke stoffen, komt volledig voor rekening van Huurder.
12.2 Indien met Huurder wordt overeengekomen dat Huurder geen gebruik maakt van de in artikel 12.1 genoemde verzekeringen, is Huurder verplicht het Materieel op andere wijze voldoende te verzekeren en dient Huurder voor aanvang van de huur een deugdelijk bewijs van verzekering over te leggen waaruit blijkt dat de Huurder voldoende verzekerd is en dat de premie is betaald. Verhuurder kan gedurende de huurovereenkomst aan Huurder bewijs vragen van het nog steeds aanwezig zijn van diens verzekering.
12.3 Voor schade en/of vermissing buiten de dekking, zoals aangegeven op het verzekeringscertificaat van Verhuurder, geldt het bepaalde in artikel 11 van deze Algemene Verhuurvoorwaarden.
12.4 Indien de huurder meeverzekerd is geldt er in  geval van een gedekte schade en diefstal volgens het verzekeringscertificaat een eigen risico per gebeurtenis voor rekening van de huurder van:
Objecten met een oorspronkelijke investeringswaarde tot EUR 10.000: Eigen risico casco algemeen EUR 500; eigen risico bij diefstal 10% van het schadebedrag met een minimum van EUR 1.250. Het eigen risico is nooit hoger dan de oorspronkelijke investeringswaarde van het object.
Objecten met een oorspronkelijke investeringswaarde vanaf EUR10.000 tot EUR 50.000: Eigen risico casco algemeen EUR 1.000; eigen risico bij diefstal 10% van het schadebedrag met een minimum van EUR 1.500.
Objecten met een oorspronkelijke investeringswaarde vanaf EUR 50.000:Eigen risico casco algemeen EUR 2.000; eigen risico bij diefstal 10% van het schadebedrag met een minimum van EUR 2.500.       
In alle overige gevallen EUR 500,-.
12.5 In geval van huur van Materieel waarvoor een wettelijke aansprakelijkheid geldt, is Huurder altijd meeverzekerd bij Verhuurder. De kosten hiervan zijn opgenomen in de huurprijs.
Artikel 13 Annulering of opschorting van een reeds gegeven opdracht

13.1 Indien Huurder een reeds gegeven opdracht annuleert dan wel opschort, dient Verhuurder als volgt schadeloos te worden gesteld n 20% van de huurprijs igv annulering uiterlijk 1 maand voor aanvang van de huurperiode n 30% van de huurprijs igv annulering uiterlijk 2 weken voor aanvang van de huurperiode en 40% van de huurprijs igv annulering uiterlijk 1 week voor aanvang van de huurperiode en 50% van de huurprijs igv annulering uiterlijk 2 dagen voor aanvang van de huurperiode en 100% van de huurprijs igv annulering binnen 2 dagen voor aanvang van de huurperiode. Eveneens dient Huurder kosten voor op maat geleverd Materieel of reeds bij derden bestelde of gehuurde materialen, die niet zonder kosten aan de leverancier van Verhuurder kunnen worden geretourneerd, volledig te vergoeden. Indien in geval van opschorting de opdracht alsnog wordt uitgevoerd, worden reeds gedane betalingen in mindering gebracht op de factuur voor de volledig uitgevoerde opdracht.
Artikel 14 Ontbinding

14.1 Indien Huurder niet of niet tijdig voldoet aan enige verplichting welke voor hem uit deze met Verhuurder gesloten overeenkomst mocht voortvloeien, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Verhuurder het recht deze overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling te ontbinden.
14.2 In geval van faillissement, surseance van betaling, stilleggen of liquidatie van het bedrijf van Huurder, heeft Verhuurder het recht onmiddellijk en zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van deze en van alle overige tussen Huurder en Verhuurder lopende overeenkomsten op te schorten, dan wel daarvoor contante betaling te vorderen, dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dit naar keuze van Verhuurder, zonder dat Verhuurder tot enige schadevergoeding of garantie is gehouden, doch onverminderd de aan Verhuurder verder toekomende rechten. In deze gevallen is elke vordering, welke Verhuurder ten laste van Huurder heeft of krijgt dadelijk en ineens opeisbaar. Tevens mag Verhuurder in deze gevallen haar goederen onmiddellijk als eigendom van Verhuurder terug nemen.
14.3 Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, die voor Verhuurder voortvloeien uit het niet nakomen door Huurder van enige verplichting voor hem uit de overeenkomst en uit deze voorwaarden, zijn geheel voor rekening van Huurder.
Artikel 15 Onderhuur of overdracht van rechten

15.1 Huurder is niet bevoegd het Materieel in onderhuur te geven zonder voorafgaande schriftelijke toestemming, eventueel onder voorwaarden, van Verhuurder.
15.2 Huurder is niet bevoegd zijn rechten en verplichtingen uit de huurovereenkomst over te dragen aan een derde zonder voorafgaande schriftelijke toestemming, eventueel onder voorwaarden, van Verhuurder.
Artikel 16 Toepasselijk recht en geschillen

16.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen Huurder en Verhuurder is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
16.2 Alle geschillen (waaronder begrepen die welke slechts door één partij als zodanig worden beschouwd) die mochten ontstaan naar aanleiding van een rechtsbetrekking tussen Huurder en Verhuurder, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van de betrokken vestiging van Verhuurder, tenzij Partijen schriftelijk anders overeenkomen.
16.3 Indien een bepaling uit deze Algemene Voorwaarden ongeldig of nietig is, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Partijen komen overeen om de ongeldige of nietige bepaling te vervangen door een bepaling die wat betreft inhoud en strekking zo veel mogelijk overeenstemt met de ongeldige of nietige bepaling. 

Algemene Verkoop– en Leveringsvoorwaarden EQIN B.V. (Nederland)/ EQIN N.V. (België) 

Artikel 1: Algemene bepalingen

1.1 In deze algemene verkoop– en leveringsvoorwaarden worden de volgende termen, alsmede eventuele vervoegingen daarvan, met hoofdletter geschreven en hebben deze, indien en voor zover daarvan niet uitdrukkelijk wordt afgeweken, de volgende betekenis: 
A. Aanbieding: vrijblijvende aanbieding van EQIN in de catalogus of op de website aan een potentiële Wederpartij. 
B. EQIN: EQIN B.V. (Nederland)/ EQIN N.V. (België) en alle aan voornoemde vennootschappen gelieerde dochter- en/of zusterondernemingen. 
C. Gebrek(en): afwijking(en) aan een zaak die reeds vóór levering aanwezig waren en waardoor de zaak niet (meer) aan de Overeenkomst beantwoordt, zoals defecten en mankementen, welke het gevolg zijn van fabricage- en/of materiaalfouten of het ontbreken van de (overeengekomen) specifieke, essentiële vereisten en/of kenmerken. Onder Gebreken wordt uitdrukkelijk niet verstaan: defecten en mankementen die ná levering zijn ontstaan, zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, valschade en defecten en mankementen veroorzaakt door onjuist gebruik of bewaring, ondeskundig of onvoldoende onderhoud of door normale slijtage. In geval van Wederpartij B wordt onder Gebreken tevens niet verstaan: beschadigingen veroorzaakt tijdens/door het transport. 
D. Gegevens: van de Offerte en/of Aanbieding deel uitmakende catalogi, ontwerpen, afbeeldingen en tekeningen, modellen, monsters, beschrijvingen, programmatuur, technische informatie en dergelijke. 
E. Koopcontract: de ter bedrijf van EQIN afgesloten Schriftelijke Overeenkomst in geval van een directe (balie-)verkoop. 
F. Koop op afstand: de overeenkomst als bedoeld in artikel 7:46a van het Burgerlijk Wetboek waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand (telefoon, fax, internet). 
G. Offerte: vrijblijvend schriftelijk aanbod van EQIN aan een potentiële Wederpartij. 
H. Order: de door een Wederpartij aan EQIN gegeven Schriftelijke of mondelinge opdracht of bestelling. 
I. Orderbedrag: het totaalbedrag dat op basis van de Overeenkomst door Wederpartij aan EQIN verschuldigd is. 
J. Orderbevestiging: Schriftelijke aanvaarding van de Order door EQIN. 
K. Overeenkomst(en): de tussen EQIN en Wederpartij middels een Orderbevestiging dan wel Koopcontract aangegane koopovereenkomst(en), waarop de Verkoopvoorwaarden van toepassing zijn.
L. Schriftelijk(e): door middel van een document, getekend door gevolmachtigde vertegenwoordigers van EQIN en/of Wederpartij, dan wel door middel van een elektronisch document. 
M. Veiligheidsgebreken: gebreken als bedoeld in artikel 6:186 BW. 
N. Verkoopvoorwaarden: de onderhavige algemene verkoop– en leveringsvoorwaarden van EQIN. 
O. Wederpartij: elke natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf (indien gespecificeerd: Wederpartij A), elke natuurlijke persoon, wel handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf en elke rechtspersoon of andere rechtsvorm (indien gespecificeerd: Wederpartij B) welke tot EQIN in een contractuele relatie staat, uit hoofde van een met EQIN gesloten Overeenkomst. Met name wordt hieronder ook verstaan degene in wiens opdracht en voor wiens rekening zaken worden geleverd. 
1.2 Als verzenddatum van geschriften en/of zaken geldt de datum op de poststempel of de fax-of de verzenddatum van de email. Indien geen dergelijke datum is vermeld of aangetoond kan worden, en er bestaat een geschil over de tijdigheid van de verzending, gelden de door Wederpartij B verzonden geschriften en/of zaken als niet tijdig verzonden.

Artikel 2: Toepasselijkheid 

2.1 De Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle Offertes en Aanbiedingen van EQIN en op alle door EQIN aangegane Overeenkomsten tot verkoop en levering van roerende zaken aan een Wederpartij. 
2.2 Indien de Wederpartij in haar correspondentie met betrekking tot de Overeenkomst zou verwijzen naar andere voorwaarden, wordt de toepasselijkheid daarvan uitdrukkelijk van de hand gewezen. Enig andersluidend beding in dergelijke andere voorwaarden doet aan het voorgaande niet af. 
2.3 Afwijkingen van en/of aanvullingen op de Overeenkomst en/of enige bepaling uit de Verkoopvoorwaarden, zijn slechts van kracht indien en voor zover deze uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen, en hebben uitsluitend betrekking op de betreffende Overeenkomst. Indien een dergelijke afwijking of aanvulling door EQIN wordt gedoogd, zal dat geen precedentwerking hebben en kan de Wederpartij daaraan geen enkel recht ontlenen voor eventuele toekomstige Overeenkomsten. 
2.4 De Wederpartij B met wie eenmaal met toepassing van deze Verkoopvoorwaarden is gecontracteerd, stemt in met de toepasselijkheid van de Verkoopvoorwaarden op latere Overeenkomsten tussen haar en EQIN.

Artikel 3: Offertes en Aanbiedingen

3.1 Offertes en Aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend en binden EQIN op geen enkele wijze, tenzij in de Offerte en/of Aanbieding zelf uitdrukkelijk en ondubbelzinnig het tegendeel is bepaald. 
3.2 Een Offerte is geldig gedurende twee weken na dagtekening daarvan, waarna deze vervalt. 
3.3 De door de EQIN verstrekte Gegevens blijven eigendom van EQIN, mogen zonder de uitdrukkelijke Schriftelijke toestemming van EQIN niet worden verveelvoudigd en/of verstrekt aan derden, en moeten op verzoek onmiddellijk aan EQIN worden geretourneerd. EQIN behoudt zich tevens alle uit hoofde van intellectuele en industriële eigendom eventueel bestaande rechten voor. 
3.4 De door EQIN verstrekte Gegevens dienen slechts als voorbeeld, waaraan geen rechten ontleend kunnen worden. Opgaven van EQIN met betrekking tot kleuren, afmetingen, prestaties, eigenschappen e.d. gelden slechts bij benadering en zijn vrijblijvend. Afbeeldingen, beschrijvingen, foto's, catalogi, reclamemateriaal, aanbiedingen en de op de website(s) van EQIN opgenomen informatie, in welke vorm dan ook, binden EQIN niet.

Artikel 4: Totstandkoming van de Overeenkomst

4.1 Een Overeenkomst komt slechts tot stand indien en nadat EQIN een Order middels een (elektronische) Orderbevestiging heeft bevestigd, danwel indien en zodra in geval van een directe balie-verkoop een Orderbevestiging is overhandigd en/of een Koopcontract is gesloten, danwel doordat EQIN, na ontvangst van een Order, aanvangt met de feitelijke uitvoering daarvan. 
4.2 De Orderbevestiging, dan wel het Koopcontract, wordt geacht de inhoud van de gesloten Overeenkomst volledig en juist weer te geven. 
4.3 Een Schriftelijke Order kan uitsluitend Schriftelijk worden herroepen of gewijzigd, en slechts indien deze herroeping of dit verzoek tot wijziging EQIN heeft bereikt, alvorens de Orderbevestiging is verstuurd, dan wel EQIN is overgegaan tot feitelijke uitvoering van de Overeenkomst. In ieder geval is een Schriftelijke Order onherroepelijk geworden, indien niet binnen 5 werkdagen na dagtekening daarvan, een herroeping is verzonden. 
4.4 EQIN heeft het recht een Order zonder opgave van redenen te weigeren.

Artikel 5: Inhoud van de Overeenkomst 

5.1 De inhoud van de Overeenkomst en de omvang van de verplichtingen worden uitsluitend bepaald door de Orderbevestiging/het Koopcontract en hetgeen in de Verkoopvoorwaarden is bepaald. 
5.2 Eventuele aanvullende afspraken, toezeggingen of mededelingen gemaakt of gedaan door medewerkers van EQIN, of namens EQIN gemaakt of gedaan door andere personen die als vertegenwoordiger optreden, binden EQIN slechts indien deze afspraken, toezeggingen of mededelingen door haar tot vertegenwoordiging bevoegde bestuurders, of door dezen hiertoe gemachtigde personen, Schriftelijk zijn bevestigd. 
5.3 Voor door fabrikanten en/of importeurs verstrekte gegevens, aanvaardt EQIN geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de juistheid of volledigheid daarvan. 
5.4 Geringe afwijkingen van de Overeenkomst door EQIN zijn toelaatbaar, indien en voor zover de Wederpartij vóór totstandkoming van de Overeenkomst geen schriftelijke opgave heeft gedaan van voor haar essentiële vereisten en voor zover de door EQIN te leveren prestatie door de afwijkingen niet wezenlijk anders wordt.

Artikel 6: Prijzen 

6.1 Prijzen, zoals omschreven in de catalogus van EQIN, zijn gebaseerd op de ten tijde van het drukken van deze catalogus geldende omstandigheden. Deze prijzen binden EQIN slechts voor een periode van 30 dagen na datum van uitgifte van de catalogus. Hierna dienen deze prijzen te worden gezien als niet- bindende richtlijnen. Met het verschijnen van een nieuwe catalogus vervallen alle vorige aanbiedingen. 
6.2 De op de website(s) van EQIN vermelde prijzen zijn vrijblijvend en gelden onder voorbehoud van wijzigingen. 
6.3 EQIN is bevoegd om overeengekomen prijzen, op grond van een zich na de totstandkoming van de Overeenkomst voordoende verandering van omstandigheden, te verhogen, wanneer van EQIN onder deze veranderde omstandigheden, naar alle redelijkheid, geen gebondenheid aan de overeengekomen prijzen kan worden gevergd. In dit geval heeft Wederpartij A het recht om binnen een bekwame en redelijke termijn, een termijn van 10 kalenderdagen wordt daarbij als voldoende bekwaam en redelijk geacht, na ontvangst van de melding van prijswijziging, de Overeenkomst te ontbinden door middel van een schriftelijke mededeling aan EQIN. 
6.4 De door EQIN in een catalogus vermelde prijzen gelden voor levering “af bedrijf van EQIN” (Incoterms 2000) en zijn exclusief omzetbelasting. Een en ander tenzij Schriftelijk anders is vermeld. 
6.5 De door de Wederpartij verschuldigde (koop)prijs en bijkomende kosten voor verzending, omzetbelasting en eventuele andere kosten of toeslagen, worden duidelijk in de Orderbevestiging danwel het Koopcontract en de factuur vermeld.

Artikel 7: Levering en risico 

7.1 De door EQIN opgegeven leveringstermijn gaat in op het laatst der navolgende tijdstippen: a. de dag van totstandkoming van de Overeenkomst; b. de dag van ontvangst door EQIN van de voor uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke bescheiden, gegevens, vergunningen, e.d.; c. de dag dat EQIN het Orderbedrag dan wel een voorschot hiervan ontvangt, indien is overeengekomen dat de Wederpartij dit vóór levering voldoet en indien daarbij is overeengekomen dat in dat geval de leveringstermijn afhankelijk is van de ontvangst door EQIN van het Orderbedrag of het voorschot. 
7.2 Hoewel de opgegeven leveringstermijnen zoveel mogelijk door EQIN in acht zullen worden genomen, zijn dit slechts benaderingen en binden deze EQIN niet. Tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen, zal de opgegeven leveringstermijn nimmer te beschouwen zijn als fatale termijn. 
7.3 Bij overschrijding van de leveringstermijn is de Wederpartij echter gerechtigd om EQIN per aangetekende post een fatale termijn te stellen, mits deze fatale termijn, alle omstandigheden in aanmerking genomen, redelijk en in ieder geval niet korter dan 45 dagen is. Indien sprake is van Koop op Afstand is Wederpartij A gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, indien en in zoverre EQIN niet binnen 30 dagen na de aanvankelijk opgegeven of overeengekomen levertijd uitvoering aan de overeenkomst heeft gegeven. EQIN is in dat geval geen schadevergoeding verschuldigd. 
7.4 Slechts na overschrijding van de (volgens artikel 7.2 overeengekomen of volgens artikel 7.3 gestelde) fatale termijn is Wederpartij A gerechtigd om de Overeenkomst op deze grond te ontbinden. 
7.5 EQIN is bevoegd in gedeelten te leveren, dan wel te wachten met levering tot de gehele bestelling gereed is. In voorkomende gevallen zal hierover met de Wederpartij overleg worden gevoerd. In geval van levering in gedeelten is EQIN bevoegd de reeds geleverde zaken steeds direct te factureren. 
7.6 De zaken worden geacht te zijn geleverd en het risico hiervan overgegaan op de Wederpartij: a. bij levering af bedrijf van EQIN op het moment van feitelijke bezitsverschaffing; b. bij levering op een andere locatie: I. in geval van Wederpartij A: op het moment dat de zaken op de overeengekomen locatie zijn afgeladen. II. in geval van Wederpartij B: op het moment dat de zaken ter bedrijf van EQIN zijn opgeladen. Indien op verzoek van Wederpartij B bij het laden (in geval van levering onder sub a) of lossen (in geval van levering onder sub b) gebruik wordt gemaakt van de diensten van werknemers van EQIN, geschiedt dit geheel op eigen risico van Wederpartij B. 
7.7 De Wederpartij is gehouden de zaken op het overeengekomen tijdstip af te nemen. Kosten die ontstaan door weigering van afname, dan wel niet-tijdige afname, kosten van opslag hieronder inbegrepen, komen voor rekening van de Wederpartij.

Artikel 8: Vervoer 

8.1 In geval van levering als bedoeld in artikel 7.6 sub b, zal EQIN de zaken voor rekening van de Wederpartij (doen) vervoeren naar de overeengekomen plaats. In geval van Wederpartij B geschiedt dit vervoer tevens voor haar risico. Tenzij Schriftelijk anders overeengekomen is Wederpartij B zelf verantwoordelijk voor het sluiten van een transportverzekering. 
8.2 Indien EQIN de zaken doet vervoeren naar een adres buiten haar bedrijf, dan zal de vervoerder kunnen afleveren op alle werkdagen tussen 07.00 en 18.00 uur, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De Wederpartij zal in dit geval zorgdragen voor onmiddellijke inontvangstneming, zodra EQIN, dan wel de door EQIN ingeschakelde vervoerder, de zaken op voornoemd adres aanbiedt. Indien de Wederpartij niet onmiddellijk de aangeboden zaken in ontvangst neemt, is EQIN bevoegd de zaken zonder verdere aanmaning of sommatie (elders) op te slaan voor rekening en risico van de Wederpartij. De zaken worden in dat geval geacht in goede staat en conform de Overeenkomst te zijn afgeleverd.

Artikel 9: Onderzoeksplicht / klachten 

9.1 De Wederpartij zal op het tijdstip van afname de zaken inspecteren op uiterlijk waarneembare Gebreken en de aangeboden afleverbon/vervoersdocument voor goede ontvangst aftekenen. Daarbij zal de Wederpartij alle eventuele Gebreken vermelden op het betreffende document. De artikelen worden geacht in goede staat en conform de Overeenkomst te zijn afgeleverd, indien en voorzover op voormelde documenten niet anders is vermeld. 
9.2 Klachten van Wederpartij B die betrekking hebben op uiterlijk waarneembare Gebreken aan de zaken en die tijdens de in lid 1 genoemde inspectie zijn ontdekt danwel redelijkerwijze hadden kunnen worden ontdekt, dienen door Wederpartij B binnen 2 werkdagen na levering, Schriftelijk, duidelijk gespecificeerd en per aangetekende brief aan EQIN te worden gemeld. 
9.3 Gebreken die ten tijde van voornoemde inspectie niet ontdekt zijn en ook niet hierbij ontdekt hadden behoren te worden, moeten door Wederpartij B binnen 2 weken, en door Wederpartij A binnen 2 maanden, na ontdekking hiervan aan EQIN ter kennis worden gebracht, op dezelfde wijze als in lid 2 vermeld. 
9.4 Ieder vorderingsrecht van de Wederpartij jegens EQIN, betrekking hebbend op Gebreken in de door EQIN geleverde zaken, vervalt indien de Gebreken niet binnen de hiervoor in lid 2 en 3 gestelde termijnen en/of niet op de daar aangegeven wijze aan EQIN ter kennis zijn gebracht. Ieder vorderingsrecht van de Wederpartij jegens EQIN, betrekking hebbend op Gebreken in de door EQIN geleverde zaken, vervalt eveneens indien: a. De Wederpartij geen/onvoldoende medewerking aan EQIN verleent terzake een onderzoek naar de gegrondheid van de klachten; b. De Wederpartij de zaken niet op de juiste wijze heeft opgesteld, behandeld, gebruikt, bewaard, of onderhouden of indien zij de zaken heeft gebruikt of behandeld onder, voor de zaken, ongeschikte omstandigheden; c. De Wederpartij, zonder voorafgaande, uitdrukkelijke en Schriftelijke toestemming van EQIN aan de zaken reparaties en/of wijzigingen heeft uitgevoerd/doen uitvoeren; d. de zaak na ontdekking van de Gebreken als bedoeld in lid 2 door de Wederpartij in gebruik wordt genomen, of indien na ontdekking als bedoeld in lid 3 het gebruik van de zaak wordt voortgezet; e. de garantietermijn bedoeld in artikel 10 is verstreken.

Artikel 10: Gebreken en garantie 

10.1 Indien zich binnen een termijn van 12 maanden na levering Gebreken openbaren aan een door EQIN verkochte en geleverde nieuwe zaak, kan de Wederpartij van EQIN verlangen dat deze overgaat tot hetzij herstel hetzij levering van een vervangende zaak casu quo onderdelen, dat laatste onder gelijktijdige retournering van de gebrekkige zaken casu quo onderdelen. 
10.2 De Wederpartij kan pas om vervanging vragen nadat EQIN eenmaal met een redelijke termijn in de gelegenheid is gesteld om de Gebreken te herstellen. Vervanging kan niet gevorderd worden als de afwijking te gering is om vervanging te rechtvaardigen. 
10.3 Wederpartij A heeft voorts het recht om (gedeeltelijke) terugbetaling van het orderbedrag te vorderen nadat zij de Overeenkomst (gedeeltelijk) heeft ontbonden voorzover die Overeenkomst betrekking heeft op de geleverde gebrekkige zaak. 
10.4 De in artikel 10.2 genoemde garantiewerkzaamheden worden kosteloos door EQIN uitgevoerd indien de garantieclaim afkomstig is van Wederpartij A; dat geldt in het bijzonder voor transportkosten en voorrijkosten. Indien de garantieclaim afkomstig is van Wederpartij B zullen de transportkosten en eventuele reis- en verblijfkosten in verband met het uitvoeren van de betreffende garantiewerkzaamheden indien deze buiten het bedrijf van EQIN plaatsvinden door EQIN aan Wederpartij B in rekening gebracht (kunnen) worden. 
10.5 De in artikel 10.1 bedoelde garantietermijn kan eventueel tegen bijbetaling van een nader overeen te komen bedrag worden verlengd. 
10.6 Indien de Wederpartij herstel verlangt van de Gebreken en EQIN er niet in slaagt binnen 5 werkdagen na inontvangstneming van de zaak ten behoeve van dat herstel de herstelwerkzaamheden te voltooien, zal EQIN gedurende de herstelperiode kosteloos een vervangende gelijkwaardige zaak ter beschikking stellen van de Wederpartij, mits en voor zover EQIN een dergelijke zaak voorradig heeft en zonder tot meer gehouden te zijn. 
10.7 De Wederpartij kan geen beroep doen op de garantiebepaling in geval van onjuist gebruik van de zaak zoals abnormaal, ruw, onoordeelkundig of verkeerd gebruik, verwaarlozing, en het niet opvolgen van instructies in de gebruiksaanwijzing. 
10.8 De bevoegdheid voor Wederpartij B om over te gaan tot ontbinding van de Overeenkomst op welke grond dan ook wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 11: Aansprakelijkheid 

11.1 De in dit artikel opgenomen bepalingen gelden voor overeenkomsten gesloten met Wederpartij B. 
11.2 De aansprakelijkheid van EQIN is uitdrukkelijk beperkt tot directe zaak- en letselschade van Wederpartij B veroorzaakt door een aantoonbaar gebrek aan de zaak van EQIN of van haar leidinggevende ondergeschikten. 
11.3 Voorts is de aansprakelijkheid van EQIN beperkt tot het bedrag dat in het voorkomende geval onder de door EQIN afgesloten aansprakelijkheidsverzekering terzake wordt uitgekeerd, verhoogd met het eigen risico. De aansprakelijkheid van EQIN is hoe dan ook beperkt tot ten hoogste het Orderbedrag. 
11.4 EQIN is nimmer gehouden tot vergoeding van bedrijfsschade, gevolgschade, omzet- en/of winstderving, vertragingsschade en/of stilstandschade. 
11.5 Wederpartij B zal EQIN vrijwaren voor eventuele vorderingen van derden casu quo voor aansprakelijkheid jegens derden. 
11.6 EQIN is nooit aansprakelijk voor schade die het gevolg is van Veiligheidsgebreken aan een zaak.

Artikel 12: Annulering en Ontbinding bij Koop op afstand 

12.1 Wanneer Wederpartij B in alle andere gevallen of op andere wijze dan genoemd in lid 4.3 de Order annuleert, is Wederpartij B 25% van het overeengekomen bedrag plus de BTW daarover verschuldigd, met een minimum van € 100,00 netto. 
12.2 Indien sprake is van Koop op Afstand is Wederpartij A gerechtigd de overeenkomst binnen 7 werkdagen na ontvangst van de zaak zonder opgave van reden te ontbinden. Indien Wederpartij A van deze ontbindingsmogelijkheid gebruik maakt, dient zij dat volgens de op de website van EQIN beschreven retourprocedure aan EQIN te melden en de zaak binnen 7 werkdagen na de datum van ontbinding op haar kosten aan EQIN te retourneren met opgave van het via de retourprocedure verkregen retournummer. Het door Wederpartij A betaalde aankoopbedrag zal binnen 30 dagen na de ontbinding aan Wederpartij A worden terugbetaald, onder aftrek van de in de retourprocedure beschreven administratiekosten. Ontbinding is niet mogelijk ten aanzien van zaken die beschadigd zijn, zich niet meer in de originele en ongeopende verpakking bevinden, gebruikt zijn of voor verkoop ongeschikt zijn geworden. 
12.3 EQIN is gerechtigd om geretourneerde zaken die niet meer verkeren in de staat waarin deze aan Wederpartij A zijn geleverd, dus inclusief originele verpakking, handleiding en garantiebewijzen, te weigeren en om een eventuele waardevermindering en/of retourverzendkosten op het terug te betalen bedrag in mindering te brengen. 
12.4 EQIN is niet verantwoordelijk voor de verwerkingstijden die banken bij de afhandeling van terugbetalingen hanteren.

Artikel 13: Betaling

13.1 Tenzij Schriftelijk anders overeengekomen, dient het Orderbedrag onmiddellijk bij totstandkoming van de Overeenkomst te worden voldaan. In geval van facturatie dient het Orderbedrag binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan, tenzij Schriftelijk anders overeengekomen, of op de factuur anders vermeld. In afzonderlijke gevallen kan door EQIN een bankgarantie of betaling vooraf worden geëist. 
13.2 Alle betalingen dienen te geschieden op het vestigingsadres van EQIN of op een door haar aan te wijzen rekening. In geval van betaling per bank of giro, geldt de dag van creditering van de rekening van EQIN als de dag van betaling. 
13.3 Indien de Wederpartij niet binnen de gestelde termijn betaalt, is zij, zonder dat hiertoe een ingebrekestelling vereist is, in verzuim. Alsdan verbeurt de Wederpartij, vanaf de vervaldatum tot aan de dag der algehele betaling, een rente gelijk aan de wettelijke rente, berekend over het niet- betaalde bedrag. Deze rente is onmiddellijk, zonder nadere ingebrekestelling, opeisbaar. Alle met de incasso van gefactureerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen ten laste van de Wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 340,00 alles exclusief omzetbelasting. 
13.4 Tevens heeft EQIN, indien de Wederpartij haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, voor zover mogelijk cumulatief, het recht tot/op: a. opschorting van de nakoming van die Overeenkomst en/of daarmee direct samenhangende Overeenkomsten, hieronder uitdrukkelijk mede verstaan de verplichting tot afgifte van een nog te leveren of in reparatie zijnde zaak, totdat betaling voldoende is zeker gesteld; b. gehele of gedeeltelijke (buitengerechtelijke) ontbinding van die overeenkomst en de daarmee samenhangende overeenkomsten, zonder dat EQIN tot enige schadevergoeding is gehouden; c. vergoeding van de door EQIN geleden schade. 
13.5 In geval van (voorlopige) surseance van betaling, faillissement, stillegging, liquidatie, schuldsanering of onder bewind- of curatelestelling van de Wederpartij, zullen alle vorderingen van EQIN op de Wederpartij ineens en dadelijk opeisbaar zijn, en heeft EQIN het recht, ter harer keuze, haar contractuele verplichtingen op te schorten respectievelijk de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een enkele mededeling, zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist, een en ander onverminderd het recht van EQIN om nakoming en/of schadevergoeding te vorderen. 
13.6 EQIN is gerechtigd al haar vorderingen op de Wederpartij te verrekenen met een of meerdere vorderingen van de Wederpartij, die de Wederpartij op enig moment zou hebben op EQIN.

Artikel 14: Overmacht 

14.1 EQIN is niet tot enige schadevergoeding jegens de Wederpartij gehouden, indien zij wegens overmacht niet, niet behoorlijk of niet tijdig heeft kunnen nakomen. 
14.2 Onder overmacht dient te worden verstaan: elke omstandigheid buiten de macht van EQIN die van zodanige aard is, dat naleving van de Overeenkomst in redelijkheid niet van EQIN gevergd kan worden. Hieronder wordt mede verstaan: staking, oproer, oorlog en andere onlusten, boycotten, blokkades, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van de transportmogelijkheden, extreme weersomstandigheden, brand, machinebreuk, storingen in het bedrijf van EQIN, problemen bij toeleveranciers en/of maatregelen van enige overheidsinstantie.

Artikel 15: Eigendomsvoorbehoud en zekerheid

15.1 De geleverde zaken blijven eigendom van EQIN, totdat de Wederpartij al hetgeen zij ter zake hiervan aan EQIN verschuldigd is of zal worden, volledig heeft voldaan. Daaronder wordt mede begrepen het Orderbedrag, eventueel ingevolge de Verkoopvoorwaarden of de Overeenkomst verschuldigde toeslagen, rente, belastingen en kosten. EQIN heeft het recht om van de Wederpartij zekerheid ten aanzien van de nakoming van haar verplichtingen te eisen, indien EQIN dit noodzakelijk acht. 
15.2 Voordat de eigendom op de Wederpartij is overgegaan, is deze niet gerechtigd de zaak te vervreemden, aan derden te verhuren of in gebruik te geven, te verpanden of anderszins ten behoeve van derden te bezwaren. 
15.3 Indien en zolang EQIN eigenaar van de zaak is, zal de Wederpartij EQIN onmiddellijk Schriftelijk op de hoogte stellen indien de zaak in beslag wordt genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) de zaak. Indien de Wederpartij kennis draagt van een mogelijk beslag op de zaak, dient zij EQIN hiervan op de hoogte te stellen. Bovendien zal de Wederpartij aan EQIN op haar eerste verzoek hiertoe, mededelen waar de betreffende zaak zich bevindt. 
15.4 Bij beslag op (een deel van) de zaak, (voorlopige) surseance van betaling of faillissement van de Wederpartij, zal de Wederpartij de beslagleggende deurwaarder, bewindvoerder of curator, onmiddellijk op de hoogte stellen van de (eigendoms)rechten van EQIN. 
15.5 In elke van de hierboven genoemde gevallen zijn alle vorderingen van EQIN op de Wederpartij direct en in hun geheel opeisbaar, is de Wederpartij gehouden tot onmiddellijke teruggave van onbetaald gebleven zaken en heeft EQIN het recht zich toegang te verschaffen tot de terreinen en gebouwen van de Wederpartij en deze te betreden, teneinde de betreffende zaken in bezit te nemen. Alle hiermee gemoeide kosten en dientengevolge door EQIN geleden en te lijden schade komen voor rekening van de Wederpartij.

Artikel 16: Privacy

EQIN respecteert de privacy van Wederpartij A. EQIN zal de persoonsgegevens van Wederpartij A verwerken in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving en met de Privacy Verklaring die op de website van EQIN is in te zien. Wederpartij A stemt in met de verwerking van haar persoonsgegevens.

Artikel 17: Toepasselijk recht en forumkeuze 

17.1 Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van, of voortvloeien uit, een met EQIN gesloten Overeenkomst, zullen naar keuze van EQIN worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Maastricht of die te Utrecht, onder exclusieve toepassing van het Nederlandse recht. 
17.2 In afwijking van het eerste lid is naar keuze van EQIN, de rechtbank te Brussel of die te Oudenaarde bevoegd, en is Belgisch recht van toepassing, indien de Wederpartij de Belgische nationaliteit heeft en/of in België woonachtig/gevestigd is, en de Overeenkomst is gesloten met EQIN in haar hoedanigheid van EQIN N.V. 
17.3 In afwijking van het vorenstaande zullen geschillen met Wederpartij A, worden berecht door de rechter die volgens de wet bevoegd is om van het geschil kennis te nemen, indien Wederpartij A, binnen 1 maand nadat EQIN zich op het beding van lid 17.1 heeft beroepen, ervoor kiest het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter te laten beslechten.
 

Download algemene voorwaarden

algemene_voorwaarden

.pdf | 195 KB

eqin materiaal container 12 x 2.5 M

artikelnummer

Heb je vragen over dit product?

0800 837 48 73 +32 3 609 43 00